Nezaradené

Prehliadate podľa kategórií

 
Pridal: | Publikoval na: 6 septembra, 2021

PLATBY

POPLATKY – šk.rok 2021/2022

ŠKOLNÉ

Podľa §2 výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa (školné) v  Materskej škole Skalica zostáva nezmenená vo výške 25,00 €.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (predškoláci – teda deti, ktoré v období od 1.9.2021 do 31.8.2022 dovŕšia vek 6 rokov!!! – deti z triedy Hviezdičiek, ktoré uvedené spĺňajú už školné neplatia.
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Platobné údaje pre školné:

Číslo účtu: SK55 5600 0000 0027 1731 8007

Variabilný symbol: číselný kód (pridelený a odovzdaný rodičom v MŠ, napr. 00 alebo 000 – dvoj alebo trojmiestne číslo)

Správa pre prijímateľa: identifikátor (pridelený a odovzdaný rodičom v MŠ, 00XY alebo 000XY – dvoj alebo trojmiestne číslo a písmená)

Suma: 25 € mesačne vždy do 10. dňa v aktuálnom mesiaci (do 10.9. za september, do 10.10. za október…)

STRAVA

Príspevok na úhradu časti režijných nákladov podľa ods. 3 písm. b) sa uhrádza za každý kalendárny mesiac, v ktorom dieťa v materskej škole odoberie aspoň 1 stravnú jednotku bez ohľadu na množstvo odobratej stravy.

Platobné údaje pre stravné:

Číslo účtu: SK72 5600 0000 0027 1731 1008

Variabilný symbol: číselný kód (pridelený a odovzdaný rodičom v MŠ, napr. 00 alebo 000 – dvoj alebo trojmiestne číslo)

Správa pre prijímateľa: identifikátor (pridelený a odovzdaný rodičom v MŠ, napr. 00 alebo 000 – dvoj alebo trojmiestne číslo)

Suma: 39 € mesačne  (20 x 1,45 € +10 € ) v priebehu aktuálneho mesiaca ( za mesiac september v termíne od 01.09. do 30.09., ….) – túto sumu platia deti z triedy Škriatkovia a Svetlušky.

Z triedy Hviezdičiek túto sumu platia deti, ktoré k 31.8.2021 nedosiahli vek 5 rokov, teda nemajú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Aj deti, ktoré majú predčasné povinné predprimárne vzdelávanie platia sumu 39 €. Tieto deti platia aj plné školné – 25 €.

Rodičia detí, ktoré majú nárok na dotáciu na stravu (1,30/deň) uhrádzajú  13 € mesačne (20 x 0,15 € + 10 €). Posledný krát za mesiac, v ktorom dieťa dosiahne vek 6 rokov. (Príklad: Dieťa je narodené 8.10. 2015. Rodič uhrádza za september 13 €, za október 13 € a od mesiaca november uhrádza 39 € nakoľko už nečerpá dotáciu na stravu.) Teda nárok na dotáciu majú len deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, ale len do dňa dovŕšenia 6 rokov. Ak dieťa dovŕši 6 rokov, nárok na dotáciu zaniká a platí sa plná strava 39 €.

Podmienky nároku na čerpanie dotácie mimo horeuvedeného sú uvedené v texte nižšie:

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu.

Na dotáciu na stravu vo výške 1,30€ /deň majú deti, ktoré /ktorých:

  • žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • zákonný zástupca si neuplatňuje nárok na sumu daňového zvýhodnenia (Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje Materskej škole čestným vyhlásením že ani jeden člen  domácnosti si daňový bonus na deti od 6 – 15 rokov neuplatnil. Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať Materskú školu s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.). Do tejto kategórie patria aj deti, ktoré majú povinné predškolské vzdelávanie (predškoláci) a nedosiahli ešte vek 6 rokov a to aj v prípade, že rodičia poberajú „daňový bonus“. Čerpanie dotácie bude ukončené posledným dňom mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 6 rokov. Následne si rodič musí vybrať a v prípade, že sa rozhodne pre dotáciu na stravu informuje o tom Materskú školu a predkladá nové čestné vyhlásenie. Materská škola Skalica bude kontaktovať zákonných zástupcov detí, ktoré patria do tejto vekom ohraničenej kategórie prostredníctvom triednych učiteľov, aby podpísali Čestné vyhlásenie – – dostupné na webe

https://ms.skalica.sk/oznamy/dotacia-na-stravu-2021-2022-aktualizacia-1419sk.html

V prípade, že zákonný zástupca dieťa preukáže, že dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií musí k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

Dotácia na stravu bude poskytnutá od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca predloží potrebné dokumenty. Zákonný zástupca je zároveň povinný informovať Materskú školu o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie nároku na dotáciu.

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK– príspevok do RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA ( t.z.ZRPŠ)

sa od 2.9.2021 uhrádza na účet RZ pri I.MŠ Hviezdoslavova 1, Skalica nasledovne:

25 € – prvý polrok – úhrada v mesiaci September 2021

25 € – druhý polrok – úhrada v mesiaci Január 2022

Je možné zrealizovať platbu na celý školský rok – 50 € v mesiaci September 2021.

Platobné údaje:

Č.u.: SK22 0900 0000 0002 5102 2124

Vs:2021

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa

Pozor na časté chyby pri zasielaní platieb – 25 € je aj školné!!! Kontrolujte si správnosť zaslania finančných prostriedkov na jednotlivé účty. Ďakujeme.

Pridal: | Publikoval na: 13 júna, 2021

Zo života včeličiek

„Kde sa vzal, tu sa vzal – pod našou lipou včelár stál. A nebol sám, svoje včielky zo sebou mal“. Asi takto by sme mohli opísať situáciu, ktorá sa v MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova udiala v pondelok 7.6.2021. Otecko Riška Martinusíka si pripravil pre deti praktickú ukážku zo života včielok. Poukazoval deťom plásty, vysvetlil fungovanie včeličiek v úle, vývoj včely a pozície jednotlivých včeličiek – včelia kráľovná, trúdy, robotnice. Presne popísal ich pracovné náplne a deti s ochotou dopĺňali jeho vysvetlenia o vlastné poznatky. Dozvedeli sa, že „ Čmeliak nie je manželom Včely“ – ako si mysleli, že včeličky ihneď po vyliahnutí upratujú úľ a veľa ďalších zaujímavých poznatkov. Nesmiernym zážitkom nielen pre deti, ale i pani učiteľky, bola možnosť sledovať včielky pri práci v úle cez presklené okienko. Deti ani nedýchali, aby včeličky pri práci nevyrušovali. A za odmenu mali možnosť ochutnať pravý medík, ktorý urobil sladkú bodku za týmto príjemným prekvapením. Srdečne ďakujeme p. Martinusíkovi a veríme, že i naďalej nám bude takto pekne fungovať spolupráca s rodičmi.

Pridal: | Publikoval na: 13 júna, 2021

Deti SVETA

Mesiac JÚN patrí na celom svete najmä deťom. Preto sa aj my v tomto mesiaci v rámci výchovno-vzdelávacích aktivít zameriavame najmä na svet detí, ich rôznorodosť nielen vo farbe pleti, ale i kultúrnych tradícií, či jazyka. Deň detí sme v našej materskej škole – EP Hviezdoslavova strávili v športovom duchu. Pani učiteľky pripravili malú športovú olympiádu – vyvesili Olympijskú zástavu i zástavu SR a po rozcvičke deti absolvovali športové disciplíny. Po ukončení a malom občerstvení si prevzali odmeny a diplom za účasť. V ďalších dňoch sme sa prostredníctvom kúzelníka Ivana preniesli nielen do sveta mágie, ale i do krajín rôznych svetadielov. Navštívili sme napríklad Ameriku, Afriku či Austráliu a všade sme sa virtuálne stretli s deťmi a oboznámili s ich kultúrou, typickým oblečením či jedlom. Zistili sme, že jeden týždeň na takéto cestovanie nestačí, nakoľko zaujímavostí vo SVETE DETÍ je strašne veľa. Všetkým deťom prajeme zdravie, lásku a domov.

Pridal: | Publikoval na: 31 mája, 2021

Vesmír očami detí 2021

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE, v spolupráci s Hvezdárňami, Okresnými astronomickými kabinetmi, Centrami voľného času a Regionálnymi osvetovými strediskami vyhlásili aj v školskom roku 2020/2021 XXXVI. ročník Celoslovenskej výtvarnej súťaže vesmír očami detí. Víťaznú prácu vytvorila Dorotka Stančiaková (4 r.) z EP Hviezdoslavova. Vo svojom diele zachytila samú seba ako návštevníčku Slnečnej planéty. Teší nás, že Dorotka takto pekne reprezentuje nielen Mesto Skalica, ale i Materskú školu Skalica v celoslovenskej konkurencii malých výtvarníkov.

https://www.suh.sk/organizujeme/sutaze/vesmir-ocami-deti/vysledkova-listina-vesmir-ocami-deti-2021-vitazne-prace

Pridal: | Publikoval na: 31 mája, 2021

Rodinné srdiečka

Rodinné srdiečka už tradične patria k májovej téme, ktorej sa venujú deti v materskej škole EP Hviezdoslavova. Venovali sa rodinkám domácich zvierat, prešli si vývoj hmyzu i jeho význam pre prírodu a človeka. Venovali sa lúčnym i záhradným kvetom, ktoré boli podnetom pre tvorbu darčekov pre mamičky. Rozprávali si o svojich rodinách príbuzenských vzťahoch i pracovných činnostiach, ktoré v rodine vykonávajú. Nezabudli ani na priateľské pozdravy, ktoré v podobe srdiečok zaslali klientkám i personálu Zariadenia pre seniorov v Skalici. Za všetku túto aktivitu boli odmenené príjemným prekvapením od mamičky nášho Šimonka Štepanovského, z triedy Svetlušiek, ktorá so svojim kolegom v rámci prezentácie svojho zamestnania deťom detailne sprostredkovala pracovnú náplň policajta. Ďalším zážitkom pre deti bola beseda s hokejistami, konkrétne oteckom Dorotky Oremusovej. Ten spolu s hráčom Jurajom Mikúšom z víťazného tímu Tipos Extraligy priniesli deťom ukázať zlaté medaile. Porozprávali o hokeji a spolu s deťmi si v pozícii brankárov vyskúšali pravý gólostroj. V závere aktivity sme vypustili motýle, o ktoré sa starali naše Hviezdičky. Spoločne sme im zaželali, aby si našli svoje miesto v prírode. Hostia deťom popriali, aby svoje schopnosti využili v prospech svojho šťastia a tým i spokojnosti rodičov. Veríme, že aj tieto aktivity, ktoré sme organizovali v rámci aktuálnych epidemiologických opatrení boli prínosom pre deti a motivačným prvkov do ďalších tvorivých aktivít.

Foto v galérii.

Pridal: | Publikoval na: 26 apríla, 2021

EKO – týždeň

Predposledný aprílový týždeň sa v MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova niesol v duchu enviro – aktivít. Počas vzdelávacích aktivít si deti osvojovali a utvrdzovali poznatky o živej a neživej prírode a ich výskyte v prírode. Vnímali vzduch ako základ života nielen ľudí, ale i celej prírody. Tieto poznatky realizovali počas pobytu vonku, kde si ich overovali priamo v teréne. V pondelok vyrazila Ekohliadka do okolia materskej školy a lokalizovala znečistené zelené plochy v okolí našej materskej školy, ktoré sme spoločne vyčistili vo štvrtok, čím sme si pripomenuli Deň ZEME. Zároveň sme v deťoch evokovali potrebu udržiavania čistoty v prírode nielen v tento deň, ale po celý rok. Taktiež deti z týchto plôch vyzbierali kamene, ktoré potom pomaľovali a posunuli do terénu v podobe Veselých kameňov. V utorok sme sa zamerali na vodu, jej podoby a dôležitosť pre našu planétu. Deti sa oboznámili s kolobehom vody v prírode. Streda sa niesla v znamení tvorivosti a spracúvania odpadového a prírodného materiálu. Tvorili zvieratká a hmyz z odpadového materiálu, drevené pexeso, obrazce z konárov a podobne. V hrách pokračovali aj na školskom dvore. Štvrtok, ako sme už spomínali, patril oslavám sviatku ZEME. Okrem čistenia označených zelených plôch deti cestovali časom. Navštívili krajinu dinosaurov a charakterizovali prírodu a životné podmienky v tomto historickom úseku dejín a porovnávali so životom súčasnosti. Odmenou všetkých environmentalistov našej Hviezdičky bola piatková návšteva hasičov, ktorí deťom ochotne ukázali svoje vozidlá, oboznámili ich so svojou činnosťou a prínosom nielen pre spoločnosť, ale i prírodu. Každé dieťa malo možnosť vyskúšať si striekanie z prúdnice, pričom slniečko v prúde vody poslalo deťom pozdrav v podobe dúhy.

Fotky sú vo Fotogalérii.

Pridal: | Publikoval na: 5 apríla, 2021

Jarný pozdrav z Hviezdičky

Jar je poslom prebúdzajúcej sa prírody, tradícií a radosti. Je to obdobie, na ktoré sa tešia najmä deti. Maľujú veľkonočné vajíčka, vyrábajú kuriatka, sliepočky, ovečky a iné mláďatká, sejú semienka, tvoria rôzne pozdravy, aby mohli potešiť svojich blízkych. Práve takýmto spôsobom vytvorili deti z MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova svoj Jarný pozdrav z Hviezdičky. Okrem už spomínaných výtvorov spracovali aj pásmo jarných tancov, ktoré venovali aj klientom Zariadenia pre seniorov v Skalici. Veríme, že ich naše darčeky potešili a spríjemnili veľkonočné sviatky i v tomto obmedzenom režime. Veď najkrajším darčekom je úprimná detská radosť.

Pridal: | Publikoval na: 25 marca, 2021

Hviezdičkin karneval 2021

„Hopsasa, hopsasa, zahráme sa na šaša“ znie z našej obľúbenej karnevalovej piesne. Karnevalová sezóna u nás vyvrcholila v druhej polovici februára, kedy sa naša Hviezdička stala domovom karnevalových masiek od výmyslu sveta. V triedach sa preháňali bojovníci, zvieratá, princezny, tanečnice i rôzne rozprávkové postavičky. Plnili úlohy, tancovali a smiali sa dosýtosti, ako sa na správnom karnevale patrí. Nechýbalo ani karnevalové pohostenie. A tak dúfame, že si túto veselú atmosféru uchováme počas celého roku 2021 a budúci rok sa už opäť stretneme na našom tradičnom veľkom spoločnom karnevale.

Fotografie a video si môžete pozrieť v sekcii Fotogaléria a Videogaléria.

Pridal: | Publikoval na: 14 januára, 2021

Na noštek mi spadla jedna malá vločka

Ako Miro Jaroš spieva v piesni o snehovej vločke, tak aj deti z EP Hviezdoslavova si užívajú pocit, keď im na noštek spadne ozajstná snehová vločka. Aj keď návrat detí do materskej školy po vianočných prázdninách bol z hľadiska pretrvávajúcej pandemickej situácie obmedzený, predsa len mrazík i snehová nádielka takto prispeli k pohodovej atmosfére, v ktorej pani učiteľky vítali deti. V rámci vzdelávacích i hrových aktivít si deti užili pozorovanie zamrznutých kríkov na školskom dvore, stavanie snehuliaka, pocit zo spadnutej vločky na nošteku či pozorovanie vlastných stôp v snehu. Veríme, že snehovú nádielku si užívajú i deti, ktoré tento týždeň trávia doma s rodičmi a priamo pozorujú zmeny v počasí charakteristickom pre aktuálne ročné obdobie. Pani „Zima“ nás potešila a pre deti má pripravené ešte ďalšie aktivity.

Pridal: | Publikoval na: 22 decembra, 2020

Recykláciou k vianočnej výzdobe

Už dlhodobo sa v MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova venujeme triedeniu a recyklácii odpadu. Aktivity výchovno – vzdelávacieho procesu smerujeme k upevňovaniu environmentálneho cítenia detí i prostredníctvom estetického zážitku. Aj preto sme tohtoročnú výzdobu exteriéru materskej školy smerovali k premene už nefunkčných predmetov na dekoračné. Využili sme staré pneumatiky, CD nosiče, použité drevené palety, či konáre a pníky z popadaných stromov po búrke. A vzniklo nám krásne vianočné mestečko, kde si každý nájde to, čo má rád.