Archív  - školský rok 2017/2018


Hviezdičky na potulkách mestom

Hviezdičky nas potulkách mestom

Jún už tradične patrí k mesiacom, kedy sa predškoláci lúčia s materskou školou. Ale predtým, než Hviezdičky z MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova opustia brány materskej školy vybrali sme sa preskúmať trasy, vedúce k základným školám, do ktorých deti budú od septembra chodiť. Cestičku k ZŠ Vajanského už poznali, keďže tým smeroch chodievali takmer po celý školský rok do soľnej jakyne. Taktiež sme túto trasu absolvovali aj pri návšteve prvákov na spomínanej základnej škole. Preto sme sa v stredu, 6.6.2018 vybrali opačným smerom, a to k ZŠ Strážnická. Počas stanovenej trasy sme navštívili i SZŠ Štvorlístok, kde nám prváci ukázali, ako prebieha hodina anglického jazyka. Potom sme sa vydali do ZŠ Strážnická. Aj tu sme už boli u prvákov, ale tento raz nás privítali tretiaci z triedy p.uč. Vodičkovej. Chodí do nej aj sestra našej Anetky, Tamarka. Tu nás kamaráti prijali medzi seba do tretiackych lavíc, ukázali prírodnú učebňu a na ihrisku preskúšali naše športové aj vedomostné schopnosti a znalosti. Deťom sa v škole páčilo a počas spiatočnej cesty sme si ešte pomenovali významné budovy – dom kultúry, radnicu, kostol či knižnicu i múzeum. Taktiež policajnú stanicu, kde deti absolvovali exkurziu kamerového systému Mestskej polície. Toto nevšedné dopoludnie bolo zároveň akýmsi testom orientácie a prípravy detí na rolu školáka.


Športové dopoludnie

Športové dopoludnie

Medzinárodný deň detí tradične patrí zábave, športu a dobrej nálade. Ak sa k tomu pridá pobyt na čerstvom vzduchu je atmosféra tohto dňa takmer dokonalá. Túto dokonalosť si naplno vychutnali deti MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova v skalickom Hájku, kde pre ne športoví tréneri, pôsobiaci v skalickom BAR BAR-e, pripravili množstvo športových aktivít. Deti si vyskúšali jumping, jógu, badminton a rôzne lokomočné chodníčky. Keďže slnečné lúče veselo svietili, bolo potrebné občerstvenie, ktoré nám ponúkli vo Vinárni pri Hájku. Prvé skúsenosti s prácou s deťmi počas tohto dňa nadobudli i praktikantky zo SpgŠ Modra, SSOŠ VIA HUMANA Skalica i SOŠ J.Čabelku z Holíča. Krásna modrá obloha, príjemný šum stromov, spev vtáčikov i poletujúce motýle zanechali športujúcim deťom príjemné spomienky na spoločnú oslavu dňa detí. Za túto atmosféru srdečne ďakujeme p. Ľubke Svobodovej, Jurajovi Spáčilovi, rodine Hollej a naším kamarátkam – jumperkám Lenke, Maďke a Kike.Preplatok stravy a školného

Hviezdicčka dievča

Vážení rodičia, u tr. p. uč. je k dispozícii hárok na zapísanie čísla účtu, na ktoré treba zaslať preplatok stravy a školného. Prosíme Vás, aby ste si tieto čísla účtov zapísali do 10.5.2018. Vyúčtovanie bude prebiehať v septembri 2018.

Ďakujeme.

Technika hrou

Hviezdicčka dievča

V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteliek materských škôl sa pani učiteľky skalického okresu mali možnosť dozvedieť veľa prínosných informácií z oblasti induktívneho prírodovedného vzdelávania detí predškolského veku. Pracovali s témami magnetizmu, jednoduchých elektrických zariadení, architektúry a rôznych iných zákonitostí prírody. Zistili, že vhodne aplikovaná koncepcia vedie deti nie len k praktickému konštruovaniu, ale aj k riešeniu problémov, prostredníctvom ktorých sa vytvára všeobecnejšie využiteľná vedomosť. Tieto poznatky prezentovali pani učiteľkám lektorky projektu doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD., PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. Mgr. Michaela Bieliková, PhD.. Projekt bol realizovaný Nadáciou Volswagen Slovakia – Technika hrou do materskej školy. Vzdelávanie prebiehalo v teoretickej i praktickej rovine zo zámerom preniesť teóriu výskumne ladenej koncepcie do bežného života detí predprimárneho vzdelávania. Za ochotu a poskytnutý priestor k realizácii vzdelávania ďakujeme riaditeľstvu CVČ Skalica.

Klesoví siketi

Prvomájová zábava

Hviezdicčka dievča

Stavanie mája je neodmysliteľnou súčasťou tradícií nášho regiónu. Preto táto tradícia nemohla chýbať ani na našom pracovisku Materskej školy Skalica, EP Hviezdoslavova. 2. mája prišli medzi nás hudobníci – Jakub s heligónkou a Lukáš s akordeónom. Deťom jednotlivé hudobné nástroje predstavili, pomenovali rozdiely a nechali priestor deťom k vyskúšaniu si vlastnej hry na jednotlivých hudobných nástrojoch. Potom už nasledovala tanečná veselica na školskom dvore s vyzdobením našej " Májky".

Deň Zeme

Hviezdicčka dievča

Tohtoročný Deň Zeme sme začali divadelným predstavením Šaša Fifa, ktorý deti naučil správnej životospráve, ale i dôležitosti starať sa o životné prostredie a poriadok v ňom. Ďalej sme pokračovali maľovaním na chodník, ktoré každoročne realizuje CVČ Skalica. Keďže jarný dážd pokropil priestor na dopravnom ihrisku, zobrala nás naša kamarátka z CVČ Skalica, Lenka, na ihrisko ZŠ Mallého, kde deti z triedy Hviezdičky a Škriatkovia z MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova výtvarne vyjadrili svoj vzťah k prírode i našej planéte na betónovej ploche.

Predplavecká príprava

Hviezdicčka dievča

V mesiaci apríl sa začala predplavecká príprava detí z triedy Hviezdičky. Každý piatok sa osem detí vyberie na ZŠ Mallého, kde pod vedením plavčíka tejto školy absolvuje prvé prípravné cvičenia pred samostatným plávaním. Deti majú rôzne rozcvičky, hry s vodou, s pomôckami, pričom sa učia správne dýchať, hýbať sa tak, aby neskôr zvládli samostatne plávať a využívať rôzne techniky plávania. Táto aktivita sa realizuje aj ako jedna z úloh Národného programu boja proti detskej obezite i v rámci sezónnych pohybových aktivít, vyplývajúcich zo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb.

112 - naša kamarátka

Hviezdicčka dievča

V rámci každoročne realizovaného projektu 112 – naša kamarátka sa aj v tomto školskom roku stretli deti Materskej školy Skalica, EP Hviezdoslavova so zložkami integrovaného záchranného systému. V rámci prezentácie činností jednotlivých zložiek zavítali do našej materskej školy zamestnanci Mestskej polície v Skalici i skalickí dobrovoľní hasiči. Mestkí policajti ukázali deťom rôzne predmety a zariadenia, ktoré pre výkon svojej profesie potrebujú. Deti si vyskúšali nepriestreľné vesty, putá, policajné čiapky. Pozorne počúvali prednášku o odchyte túlavých či stratených psíkov, alebo potrestanie vinníka za zlé parkovanie. Najviac však deti fascinovali vysielačky, ktoré pre "našich kamarátov z mestskej polície" aj vyrobili z plastových kelímkov a špagátika. Tieto vlastnoručne zhotovené ekovysielačky odovzdali náčelníkovi Mestkej polície v Skalici p. Mgr. Ferdinandovi Machovi pri exkurzii kamerového systému. Taktiež neopísateľným zážitkom bola prítomnosť dobrovoľných hasičov, ktorí deťom vysvetlili prepojenie a potrebu spolupráce jednotlivých zložiek záchranného systému pri ohrození obyvateľov Skalice, ale i v prípade nehody, požiaru či inej situácie, ktorá vyžaduje pomoc hasičov. Po týchto aktivitách všetky deti chcú byť policajtami či hasičmi a zároveň tak pomocníkmi pre tých, ktorí to potrebujú. Tieto aktivity sú nepostrádateľné jednak z hľadiska plnenia výkonových štandardov ŠVP, ale i z hľadiska formovania povedomia detí o dôležitosti ohľaduplnosti, sebareflexie a správaní sa v zmysle platných noriem spoločnosti.

Ďakujeme.

Toto by malo trojročné dieťa zvládnuť:

Hviezdicčka dievča

 1. Byť bez plienok. Dieťa by malo vedieť používať záchod a nie nočník, respektíve nebáť sa sadnúť si na záchod. Pozor! Plienka sa v tomto veku netoleruje už ani počas obedného spánku.
 2. Sám sa obliecť a vyzliecť. Samozrejme, sem tam pani učiteľka pomôže, ale nemôže obliekať a vyzliekať 23 detí, ktoré sa chystajú na dvor či sa vrátili z prechádzky.
 3. Samostatne jesť (aspoň lyžicou), piť z pohárika, neodbiehať od stola počas jedla.
 4. Pozdraviť, odzdraviť, poprosiť a poďakovať. Na tomto by mali rodičia trvať už od útleho veku a byť príkladom. Čarovné slovíčka, ako ich v materskej škole nazývame, by mali byť základom slušnosti každého človeka.
 5. Používať vreckovky a poznať význam utretého nosíka vzhľadom na čistotu a hygienu i prenos bacilov. Použitá vreckovka patrí do koša.
 6. Ovládať základné hygienické návyky, napríklad umyť si po toalete ruky.
 7. Byť schopné aspoň na chvíľku sa odpútať od rodičov. Samozrejme, nečakajte, že vaše dieťa si nepoplače počas prvých dní v škôlke. To je normálna reakcia, ktorá sa dá zvládnuť. Ak by to však pretrvávalo dlhšie (viac ako mesiac), dieťa pravdepodobne nie je ešte zrelé byť bez rodiča a treba počkať, či skúsiť dieťa odpútať (napríklad tým, že ho bude do škôlky vodiť stará mama či starý otec).
 8. Dieťa by pred nástupom do materskej školy malo poznať svoje veci, vedieť, že toto sú jeho topánky, svetrík, čapica a podobne.
 9. Potrebné je, aby dieťa vedelo komunikovať s okolím. Reč nemusí byť stopercentná, veľa detí začne lepšie komunikovať odpozeraním od iných detí či s pomocou logopéda.
 10. Udržať pozornosť, vedieť sa chvíľu sústrediť.
deti

Jarné prebúdzanie

Publikované:  9. apríl 2018        

Jarné prebúdzanie   Aj v tomto roku si PANI JAR dala načas. Nie a nie prísť. Tak sa deti z triedy Hviezdička – Materská škola Námestie slobody 10, EP Hviezdoslavova, rozhodli jej príchod urýchliť. Aktívne sa zúčastnili prehliadky jarných tradícií v Skanzene v Strážnici, kde spolu s animátorkami vyniesli Morenu a prebúdzali prútiky vŕby na veľkonočnú šibačku. Jar je taktiež obdobím, kedy sa deti pripravujú na zápis do základnej školy. A aby sa dobre pripravili aj naše deti, navštívili sme 1.C zo ZŠ Strážnická, kde sme sa dozvedeli, ako to v „naozajstnej škole funguje“. A aby toho jarného prebúdzania nebolo málo, tak 4. apríla nás v škôlke navštívil Šašo Fifo s Vierkou, ktorí nám pripomenuli, aké je dôležité starať sa o svoje telo a dodržiavať hygienu, aby sme neskončili v kráľovstve Škriatka Špinka. Taktiež sme začali s predplaveckou prípravou i krúžkom iMOVE. A po týchto aktivitách sa veru aj slniečko vykotúľalo spoza mrakov a PANI JAR zavítala k nám i v tomto roku.


Veľká nocRozsvieť modrú

2. APRÍL - SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME – ROZSVIEŤ MODRÚ – oblečme sa do modra a podporme tých, ktorí statočne bojujú o svoje miesto v spoločnosti.

Rozsvieť modrú


2 % z daní

 Tlačivá na 2% z dane sú aj tento rok k dispozícii tu na webovej stránke škôlky, alebo u triednych pani učiteliek.  (2017/2018)

Ďakujeme za darovanie, 

pomáhate nám skrášliť prostredie pre Vaše deti. 

Hviezdička 

Tlačivá na stiahnutie: 
Sladké kráľovstvo

Publikované:  15. marec 2018        

Karneval   Prvú marcovú nedeľu deti Materskej školy SKALICA, EP Hviezdoslavova putovali dejom rozprávky Luskáčik napísanej podľa E. T. A. Hoffmanna, podfarbenej hudbou P.I. Čajkovského. Prostredníctvom znenia hudby z baletu Luskáčik patrilo úvodné slovo našim najstarším Hviezdičkám, ktoré tak zahájili slávnosť v Sladkom kráľovstve. Do neho nás pozvala tajomná víla a samozrejme nechýbali ani myši z armády Myšieho kráľa. Hosťom oslavy boli i Spjevule ze Skalice zo ZUŠ Dr.J.Blahu Skalica pod vedením Miroslava Buzrlu. Svojim tanečným umením k dobrej nálade prispeli i Natálka Kolštromová a Sebastiánko Švarc z TK Classic SVČ Hodonín, ktorý pásmom latinsko- amerických tancov rozprúdili tú správnu tanečnú horúčku. Pohodová atmosféra bola podporená príjemnou vôňou kávy z CAFÉ KOLONIÁL Skalica. Svoje konštruktérske schopnosti si mohli deti otestovať v LEGO KÚTIKU z Brick by brick Skalica, pod vedením našej bývalej mamičky p. Hájnikovej. Zážitok z príbehu bol umocnený tombolu i malým občerstvením, za čo patrí vďaka najmä rodičom, sponzorom a podporovateľom nášho RZ pri I.MŠ Hviezdoslavova 1 Skalica a Mateskej školy Námestie slobody 10 Skalica.


Jeseň, pani bohatá

Publikované:  20.október 2017        

Jeseň   Jeseň aj tento rok zavítala k nám v plnej kráse a deti z MŠ Skalica, EP Hviezdoslavova si už vychutnávajú jej čaro. V rámci tematického celku Jeseň, pani bohatá sme sa vybrali na krátku prechádzku jesennou prírodou do Zlatníckej doliny, kde sme vnímali a priamo pozorovali zmeny v prírode i počasí, ktoré sú typické pre toto ročné obdobie. Zúčastnili sme sa Šarkaniády na Kalvárii, kde nám vietor šarkanov, ktoré pre nás pripravili naše tety s CVČ Skalica, dvíhal do výšav. Na spoločnej Dyňovej paráde, ktorú sme mali na našom školskom dvore, sme spracovávali, ale i ochutnávali jesenné plody a výrobky z nich. Vystavené výtvory si prišli prezrieť i kamaráti zo skalického DSS Zelený Dom. Ako vidno, jeseň skrýva mnoho krás a my sa tešíme na ďalšie aktivity, ktoré nás ešte v tomto ročnom období čakajú.


Soľná jaskyňa

Publikované:  28.september 2017        

Soľná jaskyňa   Vo štvrtok, 28.9.2017, sa deti z triedy Hviezdičiek po prvý raz vybrali do Soľnej jaskyne v zariadení skalickej Jesénie. Na cestu nám svietilo príjemné jesenné slniečko a deti plné očakávania šliapali po chodníku, vedúcom do tohto zariadenia. Na lavičkách nás už čakali deduškovia i babičky, ktorý v tomto zariadení bývajú a deti ich s úsmevom na tvári srdečne zdravili. Po príchode do jaskyne na deti vdýchla príjemná atmosféra prostredia i relaxačná hudba. Každí z nich si našiel svoje miesto tak, aby mu bolo príjemne. Niekto sa hral s formičkami, niekto, relaxoval na ležadlách, niekto len tak rúčkami hrabkal v bielo soľnom koberčeku. Po skončení pobytu sa deťom z tohto prostredia nechcelo odísť a tak jaskynke sľúbili, že sa čoskoro vrátia.


Mobilityhliadka vo Hviezdičke

Publikované:  28.september 2017

Mobility hliadka   Európsky týždeň mobility sme na našom elokovanom pracovisku Hviezdoslavova ukončili. Pozvali sme si naše bývalé pani učiteľky, Terezku a Helenku, ktoré v piatok, 22.9.2017 v čase od 14.30 hod do 16.00 hod kontrolovali rodičov a ich spôsob dopravy do materskej školy. Tí, čo prišli „peškobusom“ alebo na bicykli dostali malú pozornosť v podobe poukazu na pohárik sladkého záhoráckého burčiaku z vinárstva Horváth. Tento poukaz bol zároveň i pozvánkou na prechádzku po skalickom jarmoku, ktorý sa práve v tento deň v našom mesta začal.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY S HVIEZDIČKOU

Publikované:  22.september 2017

V rámci EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY a výzvy MESTA SKALICA sme zorganizovali tieto podujatia:

 • Pondelok – Maľovanie na chodníku (Škriatkovia, Hviezdičky) a kamaráti z DSS - ZELENÝ DOM v Skalici   FOTOGALÉRIA (18.9.2017)
 • Streda – KOLOBEŽKIÁDA – školský dvor – zábavné športové dopoludnie na kolobežkách – deti z triedy Škriatkov a Hviezdičiek si mohli priniesť z domu vlastné kolobežky a vybavenie (prilba, chrániče) ; novoprijaté deti z triedy Svetlušiek mali škôlkarske odrážadlá
 • Štvrtok – vychádzka k Žihadielku s kamarátmi z DSS Zelený Dom Skalica
 • Piatok – MOBILITYHLIADKA v spolupráci s RZ pri I.MŠ Hviezdoslavova na školskom dvore odmeňovala všetkých rodičov, ktorí si prišli  po svoje deti pešo alebo na bicykli v čase od 14.30 do 16.00 hod.