september, 2021

Prehliadate podľa mesiacov

 
Pridal: | Publikoval na: 6 septembra, 2021

PLATBY

POPLATKY – šk.rok 2021/2022

ŠKOLNÉ

Podľa §2 výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa (školné) v  Materskej škole Skalica zostáva nezmenená vo výške 25,00 €.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (predškoláci – teda deti, ktoré v období od 1.9.2021 do 31.8.2022 dovŕšia vek 6 rokov!!! – deti z triedy Hviezdičiek, ktoré uvedené spĺňajú už školné neplatia.
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Platobné údaje pre školné:

Číslo účtu: SK55 5600 0000 0027 1731 8007

Variabilný symbol: číselný kód (pridelený a odovzdaný rodičom v MŠ, napr. 00 alebo 000 – dvoj alebo trojmiestne číslo)

Správa pre prijímateľa: identifikátor (pridelený a odovzdaný rodičom v MŠ, 00XY alebo 000XY – dvoj alebo trojmiestne číslo a písmená)

Suma: 25 € mesačne vždy do 10. dňa v aktuálnom mesiaci (do 10.9. za september, do 10.10. za október…)

STRAVA

Príspevok na úhradu časti režijných nákladov podľa ods. 3 písm. b) sa uhrádza za každý kalendárny mesiac, v ktorom dieťa v materskej škole odoberie aspoň 1 stravnú jednotku bez ohľadu na množstvo odobratej stravy.

Platobné údaje pre stravné:

Číslo účtu: SK72 5600 0000 0027 1731 1008

Variabilný symbol: číselný kód (pridelený a odovzdaný rodičom v MŠ, napr. 00 alebo 000 – dvoj alebo trojmiestne číslo)

Správa pre prijímateľa: identifikátor (pridelený a odovzdaný rodičom v MŠ, napr. 00 alebo 000 – dvoj alebo trojmiestne číslo)

Suma: 39 € mesačne  (20 x 1,45 € +10 € ) v priebehu aktuálneho mesiaca ( za mesiac september v termíne od 01.09. do 30.09., ….) – túto sumu platia deti z triedy Škriatkovia a Svetlušky.

Z triedy Hviezdičiek túto sumu platia deti, ktoré k 31.8.2021 nedosiahli vek 5 rokov, teda nemajú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Aj deti, ktoré majú predčasné povinné predprimárne vzdelávanie platia sumu 39 €. Tieto deti platia aj plné školné – 25 €.

Rodičia detí, ktoré majú nárok na dotáciu na stravu (1,30/deň) uhrádzajú  13 € mesačne (20 x 0,15 € + 10 €). Posledný krát za mesiac, v ktorom dieťa dosiahne vek 6 rokov. (Príklad: Dieťa je narodené 8.10. 2015. Rodič uhrádza za september 13 €, za október 13 € a od mesiaca november uhrádza 39 € nakoľko už nečerpá dotáciu na stravu.) Teda nárok na dotáciu majú len deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, ale len do dňa dovŕšenia 6 rokov. Ak dieťa dovŕši 6 rokov, nárok na dotáciu zaniká a platí sa plná strava 39 €.

Podmienky nároku na čerpanie dotácie mimo horeuvedeného sú uvedené v texte nižšie:

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu.

Na dotáciu na stravu vo výške 1,30€ /deň majú deti, ktoré /ktorých:

  • žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • zákonný zástupca si neuplatňuje nárok na sumu daňového zvýhodnenia (Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje Materskej škole čestným vyhlásením že ani jeden člen  domácnosti si daňový bonus na deti od 6 – 15 rokov neuplatnil. Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať Materskú školu s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.). Do tejto kategórie patria aj deti, ktoré majú povinné predškolské vzdelávanie (predškoláci) a nedosiahli ešte vek 6 rokov a to aj v prípade, že rodičia poberajú „daňový bonus“. Čerpanie dotácie bude ukončené posledným dňom mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 6 rokov. Následne si rodič musí vybrať a v prípade, že sa rozhodne pre dotáciu na stravu informuje o tom Materskú školu a predkladá nové čestné vyhlásenie. Materská škola Skalica bude kontaktovať zákonných zástupcov detí, ktoré patria do tejto vekom ohraničenej kategórie prostredníctvom triednych učiteľov, aby podpísali Čestné vyhlásenie – – dostupné na webe

https://ms.skalica.sk/oznamy/dotacia-na-stravu-2021-2022-aktualizacia-1419sk.html

V prípade, že zákonný zástupca dieťa preukáže, že dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií musí k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

Dotácia na stravu bude poskytnutá od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca predloží potrebné dokumenty. Zákonný zástupca je zároveň povinný informovať Materskú školu o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie nároku na dotáciu.

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK– príspevok do RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA ( t.z.ZRPŠ)

sa od 2.9.2021 uhrádza na účet RZ pri I.MŠ Hviezdoslavova 1, Skalica nasledovne:

25 € – prvý polrok – úhrada v mesiaci September 2021

25 € – druhý polrok – úhrada v mesiaci Január 2022

Je možné zrealizovať platbu na celý školský rok – 50 € v mesiaci September 2021.

Platobné údaje:

Č.u.: SK22 0900 0000 0002 5102 2124

Vs:2021

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa

Pozor na časté chyby pri zasielaní platieb – 25 € je aj školné!!! Kontrolujte si správnosť zaslania finančných prostriedkov na jednotlivé účty. Ďakujeme.